Podmínky webu (GDPR)

Jakým způsobem získáváme a nakládáme s vašimi osobními údaji?

Obchodní firma Tomáš Vybíral získává osobní údaje, proto vyžadujeme souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Odesláním webového formuláře prostřednictvím webu www.vybiral.cz, oslovením naší firmy nebo našich spolupracovníků prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu udělujete obchodní firmě Tomáš Vybíral, se sídlem: Svinišťany 34, 552 04 Dolany, IČO: 76380912, fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku od 14. 10. 2009 (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

V případě odeslání webového formuláře či e-mailového a telefonického oslovení spolupracovníků Správce, subjekt souhlasí se zpracováním osobních údajů následovně:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

  • jméno a příjmení
  • e-mailová adresa
  • telefonický kontakt (pokud bude poskytnut)
  • IP adresa

2. Účelem zpracování osobních údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

3. Doba zpracování osobních údajů je: do odvolání

4. Zabezpečení osobních údajů: Obchodní firma Tomáš Vybíral přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Subjekt odesláním webového formuláře prostřednictvím webu Správce údajů tj. www.vybiral.cz či oslovení spolupracovníků Správce údajů prostřednictvím e-mailu či telefonického hovoru prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek.
  • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je: Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.
  • Subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo vymazání, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
Menu